CZECHY: Seminarium „Doświadczenia w zarządzaniu dokumentacją bieżącą na uczelniach”

Czeskie Stowarzyszenie „CNZ” (Občanské sdružení: Co po nás zbude – Obywatelskie Stowarzyszenie: Co po nas zostanie), wywodzi się z zespołu ekspertów z Archiwum Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Informatyki Republiki Czeskiej, powołanego w 2003 r. do opracowania standardów dokumentacji elektronicznej. W 2008 r. zespół ten przekształcił się w stowarzyszenia obywatelskiego, stawiającego sobie za cel systematyczną pracę nad problematyką długoterminowego przechowywania dokumentów elektronicznych i zagadnieniami z tym związanymi. Stąd też wzięła się jego nazwa: „Co po nás zbude”, czyli „Co po nas zostanie”. Jego członkowie uczestniczą w przygotowywaniu stosownych aktów prawnych, wspierają rozwój zawodowy kadr zajmujących się obsługą akt i archiwów, wymieniając doświadczenia, organizując i wspierając programy edukacyjne i seminaria zawodowe, tworząc nieformalne środowisko i profesjonalną platformę spotkań jego członków. Jego najnowszą inicjatywą jest seminarium online, odbyte 1 czerwca 2021 r. w godz. 14:00 – 16:00

Seminarium dotyczyło ciągle aktualnego tematu obsługi dokumentacji bieżącej, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem praktyki kancelarii uniwersyteckich. Jego uczestnicy  starali się odpowiedzieć na pytania: Jak środowisku akademickim działa wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentację i obsługi dokumentów elektronicznych zgodnie z zasadami dobrej administracji? Czy pomysły i przepisy dotyczące obsługi tych dokumentów są wprowadzane w życie? Na jakim etapie administrowania i archiwizowania dokumentów elektronicznych faktycznie znajdują się uczelnie i jaką wagę przywiązują do informacji i jej długoterminowego przechowywania? Czy obsługa kancelaryjna dokumentacji jest naprawdę tylko uciążliwym narzędziem biurokratycznym, czy też na odwrót, próbuje ją degradować?
Podczas seminarium zapoznano uczestników z konkretnymi krokami i doświadczeniami, które sprawdziły się we wdrażaniu, wykonywaniu i szkoleniu usługi archiwizacyjnej. Wszyscy uczestnicy ptowadzili dyskusję przy okrągłym stole.
Zaprezentowane zostały następujące referaty:
• Wdrożenie metodyki obsługi plików w ČVUT (České vysoké učení technické v Praze – Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze) od 2017 roku i perspektywy na przyszłość – Kamila Mádrová, ČVUT i Hana Eva Rabová, ČVUT;
• Doświadczenie w wyborze usługi dokumentów elektronicznych – Veronika Nechvatalova Aiblova, MENDELU (Mendelova univerzita v Brně – Uniwersytet im. Mendla w Brnie);
• Komunikacja z personelem / użytkownikiem w obszarze obsługi dokumentów elektronicznych – Jiří Sedlický VUT (Vysoké učení technické v Brně – Uniwersytet Techniczny w Brnie);
• Archiwum cyfrowe Uniwersytetu Karola jako część kompleksowego systemu informacji o archiwach – Petr Cajthaml, Wielka Brytania.
Seminarium odbyło się na platformie MS Teams.

Więcej:

Seminář CNZ – Zkušenosti se spisovou službou na VŠ, 1.6.2021 online

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze