CZECHY: Konferencja o obronie granic państwowych w latach 60. XX w.

Stowarzyszenie Czeskich Archiwistów zaprasza na konferencję naukową, organizowaną przez Muzeum Techniki w Brnie we współpracy z tamtejszym Uniwersytetem Obrony, pt. „Ochrona granicy państwowej w cieniu muru berlińskiego. Przełom lat 50. i 60. oraz pierwsza połowa lat 60. w regionach przygranicznych”, która odbędzie się dnia 5 maja 2022 r. w sali wykładowej wspomnianego Muzeum Techniki w Brnie, ul. Purkyňova 105, Brno-Královo Pole.
W dziejach Świata lata 60. XX wieku przyniosły łagodzenie napięć między dwoma mocarstwami oraz z rozszerzeniem współpracy pomiędzy krajami bloku zachodniego i wschodniego. Jednak początek tej dekady wiązał się z ogromnym ryzykiem konfrontacji militarnej. Środkowoeuropejska granica pomiędzy dwoma blokami politycznymi stała się miejscem eskalacji napięcia międzynarodowego nie tylko podczas budowy muru berlińskiego, ale także rok później, w październiku 1962, podczas kryzysu kubańskiego. O ile ten ostatni kryzys dotknął granicę tylko tymczasowo, o tyle konsekwencje budowy muru berlińskiego były długotrwałe, odznaczając swe piętno na środkowoeuropejskiej granicy bloku wschodniego.

Niedawna 60. rocznica budowy Muru Berlińskiego jest okazją do odbycia kolejnej konferencji, w ramach tego typu spotkań, organizowanych co dwa lata od 2011 roku przez Muzeum Techniki w Brnie, a poświęconych różnorodnym zjawiskom i wydarzeniom zachodzącym od końca lat 50. do połowy lat 60. XX wieku. Wzorem poprzednich wydarzeń konferencja po raz kolejny ma na celu zaprezentowanie wspomnianego okresu z udziałem historyków, archiwistów i badaczy innych dziedzin.
Organizatorzy przygotowali już pełen program spotkania, który przedstawia się następująco:
Tomáš Slavík (Archiwum Sił Bezpieczeństwa Brno / Kanice), „15. Brygada Straży Granicznej Czeskie Budziejowice na przełomie lat 50. i 60”.
Peter Mikle, (SR, ÚPN Archiwum Bratysławskie), „Ochrona granicy państwowej na terenie 11. Brygady Straży Granicznej Bratysława w latach 1951–1961”.
Jan Zerbst, (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Karola w Pradze), „Analiza działalności Komitetu Powiatowego Komunistycznej Partii Czechosłowacji w Znojmie w okresie eskalacji kryzysu berlińskiego w 1961 r.”
Jan Edl, (Państwowe Archiwum Okręgowe w Tachowie), „Reforma administracyjna 1960 r. w odniesieniu do Czech Zachodnich”.
Martin Pulec, (Policja Republiki Czeskiej, Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu), „Śmierć w mundurze granicznym – mity i rzeczywistość (prezentacja wyników badań)”.
Marek Krejčí, (Centrum Studiów nad Sztuką i Kulturą, Brno), „O przemianach pogranicza południowomorawskiego na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku”.
Michal Bureš, (Uniwersytet Zachodnioczeski Pilzno), „Pozostałości materialne Państwowej Straży Granicznej na linii EZOH (elektryczne urządzenia ochrony granicy)”.
Eugenie Trützschler von Falkenstein, (Niemcy, Politechnika Ilmenau), „Współpraca StB i Stasi w cieniu muru berlińskiego”.
Lubomir Müller, „Rehabilitacja i odszkodowania ofiar żelaznej kurtyny”.
Jaroslav Láník, (Wojskowy Instytut Historyczny Praga), „Armia czechosłowacka podczas drugiego kryzysu berlińskiego”.
Pavel Vaněk, (Archiwum Sił Bezpieczeństwa Brno / Kanice), „Działania Straży Granicznej na granicy zachodniej w związku z kryzysem berlińskim”.
Reinhold Balk, (Niemcy), „Żelazna kurtyna – dwa systemy. Warunki kontroli granicznych CSSR i NRD w zimnej wojnie”.

Opłata konferencyjna, obejmująca poczęstunek oraz późniejszą publikację wygłoszonych referatów, wynosi 200 CZK. Chętni do uczestnictwa wini wnieść ją przelewem na konto Muzeum Techniki w Brnie do 1 maja 2022 roku; numer konta 197830621/0710 (Czeski Bank Narodowy) / tzw. „variabilní symbol”, służący do identyfikacji płatności: 0505. Należy podać: imię i nazwisko + nazwę instytucji (w tej kolejności). Przy rejestracji uczestników przed konferencją należy przedłożyć potwierdzenie przelewu. Koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania pokrywają sami uczestnicy. Szczegółowych informacji udzielają: Bc. Roman Zenek, Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole, e-mail: reznicek@tmbrno.cz oraz Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D., Archiv bezpečnostních složek Brno (Kanice), e-mail: pavel.vanek@abscr.cz

Więcej:

Technické muzeum v Brně: Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi Přelom 50. a 60. let a první polovina 60. let v pohraničních regionech

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra