FRANCJA: Publiczna zbiórka na restaurację dawnej siedziby archiwów narodowych w Paryżu

Archiwa Narodowe Francji I Fundacja Dziedzictwa (Fondation du Patrimoine) ogłosiły subskrypcję publiczną na restaurację pałacu Rohan (hôtel de Rohan), dawnej siedziby Dyrekcji Archiwów Francji w Paryżu. Sponsorujący mogą stać się mecenasami Archiwów Narodowych Francji. Mecenat jest przyjętą we Francji formą wspierania kultury. Rozumiany jest jako akt filantropijny polegający na wsparci materialnym bez rekompensaty ze strony beneficjenta. Archiwa Narodowe Francji i Fundacja Dziedzictwa potrzebują wsparcia aby odrestaurować Hôtel de Rohan, jeden z najbardziej prestiżowych osiemnastowiecznych pałaców Paryża, będących siedzibą książąt – kardynałów  Rohan i Kancelarii Orańskiej. Projekt realizowany ma być w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, przewidziany koszt inwestycji to 196604 EUR.
Hôtel de Rohan zaczęto budować w 1705 r. na zlecenie na zlecenie Armanda Gastona de Rohan, którego rodzice, księżna i książę Soubisse, rezydowali w sąsiednim pałacu (Soubisse). Armand Gaston de Rohan był księciem – biskupem Strazburga, a potem kardynalem i kapelanem Francji.

Podczas rewolucji francuskiej Hotel Soubise został skonfiskowany. W roku 1808 dekretem cesarskim został przejęty przez państwo i przekazany Archiwum Cesarstwa, gdzie zgromadzono archiwalia z kilku paryskich repozytoriów. Szybko obiekt okazał się zbyt mały na potrzeby archiwum i koniecznym stało się dobudowanie nowych magazynów. W zwolnionych salonach pałacowych w 1867 r. utworzono Muzeum Archiwum Narodowego. W Hotel Rohan w tym samym czasie mieściła się Drukarnia narodowa (Imprimerie nationale). Oba pałace oraz ich otoczenie, na które składały się magazyny archiwalne oraz ogrody i stajnie, tworzyły wspólna koncepcję architektoniczną. W 1927 r. drukarnia zwolniła pałac Rohan, który przekazano Archiwum Narodowemu. W dawnych stajniach kardynała de Rohan utworzono magazyny mieszczące obecnie zasoby paryskich notariuszy (Minutiers). Najpoważniejsze prace remontowe przeprowadzono w latach 1932 – 1938 adoptując pałac na potrzeby archiwum.
Obecnie planowane prace mają na celu konserwację i rekonstrukcję Kancelarii Orleańskiej, wybudowanej na parterze pałacu Rohan w latach 1703 – 1708, renowację elewacji i wymianę dachów.
We Francji mecenat ujęty jest w przepisy prawne ordynacji podatkowej. Darczyńcą może być zarówno osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy.

Źródło:

Archives nationales: Devenez mécène des Archives nationales

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec