NIEMCY: Warto zaglądać – Archiwa w Niemieckiej Bibliotece Cyfrowej

Portale internetowe udostępniające dobra kultury narodowej są w Niemczech stałym elementem upowszechnia wiedzy  w ramach realizacji idei szerokiego dostępu społecznego  do zasobów instytucji życia publicznego. Niemieckie archiwa są również aktywnymi uczestnikami wielu europejskich portali udostępniających zasoby szeroko rozumianych dóbr kultury o charakterze ogólnym jak  Europena,  Archives Portal Europe, Apenet  oraz tematycznych, takich jak  np.  Monasterium, Bersnstein, Arche.  Cały też czas powstają nowe ciekawe inicjatywy. Projekt zainicjowany  został w 2010 r. przez  instytucje kultury i nauki posiadające duże doświadczenie w dziedzinie digitalizacji zasobów, mający na celu stworzenia Niemieckiej Biblioteki Cyfrowej  (Deutsche Digitale Bibliothek DDB). Projekt DDB zakończono w 2012 r.Od października 2012 do kwietnia 2017 był realizowany jako podprojekt DDB wyspecjalizowany w zakresie archiwistyki Archive Portal-D, który działa regularnie od maja 2017 roku i umożliwia ogólnoniemieckie i profesjonalne badanie materiałów archiwalnych.Uczestnikami projektu jest 13 instytucji działających w ramach „sieci współpracy” Kompetenznetzwerk, w tym 2 archiwa:  Bundesarchiv i  Landesarchiv Baden–Württemberg, a ponadto: Bayerische Staatsbibliothek, Bibliotheksservicezentrum Baden–Württemberg, Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, , Deutsche Filminstitut, Deutsche Nationalbibliothek,, Max–Planck–Institutfür Wissenschaftsgeschichte, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Sächsische  Landesbibliothek – Staats– und Universitätsbibliothek Dresden, Stiftung Historische Museen Hamburg, Kulturamt der Stadt Düsseldorf i Stiftung Preußischer Kulturbesitsa. DDB prezentuje zasoby bibliotek, muzeów, archiwów wraz z inwentarzami archiwalnymi, instytucji naukowych, opieki nad zabytkami a także zbiory audiowizualne.

Część archiwalna portalu wydzielona w oddzielnym projekcie Archivportal-D oferuje użytkownikom:
– Obszerny katalog niemieckich instytucji archiwalnych o różnorodnym zasobie archiwalnym;
 -inwentarze archiwalne
– cyfrowe kopie materiałów archiwalnych z archiwów poszczególnych partnerów danych
– dostęp tematyczny do zbiorów i archiwów z obszarów tematycznych „Republika Weimarska” i „Przeszłość narodowosocjalistyczna (NS-Zeit)”.

Uzupełnianie się obu projektów pozwala na uzyskanie efektu synergicznego np. poprzez wspólne użytkowanie  infrastruktury DDB w  procesie łączenia danych i treści. Fachinformationszentrum Karlsruhe jako operator, Landesarchiv Baden–Württemberg jako członek Kompetenznetzwerk są gwarancją zrównoważonego współdziałania z DDB.
Do prezentacji  pomocy archiwalnych stosowany jest  EAD (Encoded Archival Description), który jest standardem (amerykańskim) zapisu informacji o zasobach archiwalnych, ułatwiających przede wszystkim retrokonwersję dawnych pomocy archiwalnych na formę elektroniczną. Jest on też zgodny z ISAD (G), określa bowiem jego strukturę prezentacji w Internecie. Standard był przedmiotem opracowania zespołu naukowego (Arbeitsgruppe) EAD (DDB)  w Landesarchivs Baden-Württemberg pod kątem wykorzystania go do budowy portalu-https://www.landesarchiv-bw.de O tym, że prezentacja zasobu archiwalnego w „netcie” jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed archiwami w społeczeństwie informacyjnym, nikogo już nie trzeba przekonywać. Należy mieć również świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, i że w zasadzie jesteśmy na początku tej drogi. Na zakończenie dodam, że w portalu znalazłam bardzo wiele materiałów źródłowych -ok.200 pozycji – dotyczących mojego rodzinnego miasta, które wnoszą nowe wątki do jego dziejów, jak chociażby te związane z podróżami króla Augusta III Wettina z Drezna do Warszawy przez Kutno.

Na podstawie: Archivportal-D

oprac. Jolanta  Leśniewska
AP Płock O. Kutno