MRA: Biuletyn Sekcji Stowarzyszeń Zawodowych Records Management i Archiwistyki Międzynarodowej Rady Archiwów

Pod koniec grudnia 2010r. ukazał się  drugi biuletyn Sekcji Stowarzyszeń Zawodowych Records Management i Archiwistyki Międzynarodowej Rady Archiwów – SPA. Celem  biuletynu jest informowanie członków sekcji o jej aktywności oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej organizacji zawodowych archiwistów. Przypomnijmy, że członkiem sekcji jest także Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Biuletyn omawia siedem tematów: spotkanie członków sekcji w trakcie CITRA w Oslo w 2010r., przyjecie „Uniwersalnej deklaracji o archiwach”, pomysły na promocję tejże, przygotowania do 2 konferencji SPA w Edynburgu w 2011r., projekt kompetencji SPA- Eurbica, projekt „Archiwa solidarne” oraz nowi członkowie SPA.

Na spotkaniu sesji przedstawiony został doroczny raport z pracy SPA, omówiono wyniki sondażu na temat „Archiwisci bez granic” oraz dokonano podsumowania raportu autorstwa Didier Grange na temat historii SPA. Napisany  w styczniu 2009r. dokument omawia historię powstałej w 1976r. sekcji SPA. Interesujący jest szeroki kontekst historyczny ukazujący najstarsze stowarzyszenia zawodowe archiwistów (przypomnijmy, że najstarsze stowarzyszenie zawodowe archiwistów powstało w Holandii w 1891r. -Vareniging van Archivarissen in Nederland- VAN, dzisiaj KVAN

Istotna część Biuletynu poświęcona jest Uniwersalnej Deklaracji o Archiwach zwanej Deklaracją z Oslo.
Deklaracja uniwersalna o archiwach została przyjęta w języku angielskim w czasie dorocznego posiedzenia CITRA na Malcie w 2009r., co jednogłośnie potwierdzili uczestnicy CITRA w Oslo w 2010r.

Deklaracje jest wzorowana na kanadyjskiej deklaracji z Quebecku, która została rozwinięta przez sekcję SPA i specjalną grupę roboczą MRA.

 

Deklaracja ma na celu zapewnienie szerokiej akceptacji dla propozycji określającej wartość i cele archiwów i rolę jaką odgrywają one dla ochrony praw człowieka w instytucjach wspólnej pamięci, zwiększenia odpowiedzialnych i transparentnych działań administracji. Podkreśla charakterystyki i wymagania unikatowe archiwów niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania nimi i właściwego do nich dostępu. Eksponuje propozycje, wartości i wymagania odnośne do zarządzania. Archiwiści bowiem, wykonują swoje obowiązki dla wszystkich mieszkańców planety.

 

Deklaracja została już opublikowana w wielu językach. Portal ArchNet zwrócił sie w połowie listopada 2010 do sekretariatu MRA w Paryżu o zgodę na jej publikację w języku polskim. Dotąd nie uzyskaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.(przyp. ArchNet)

Biuletyn publikuje także propozycje Sekcji na różne sposoby promocji Deklaracji. Pomysły zgrupowane zostały w kilku blokach. Będą one podstawą do dyskusji na zaplanowanym na rok 2011 spotkaniu w Edynburgu. Wymieńmy tu np. propozycję promocji poprzez Facebook i Twitter, inicjatywy wydawnicze, czy okolicznościowe sesje, kolokwia.

 

Druga konferencja SPA, zaplanowana w Edynburgu . w dniach 30 sierpnia- 2 września 2011r, obok zagadnień związanych ze wspomnianą promocja Deklaracji,  przewiduje także takie zagadnienia jak:

– projekt modelu kompetencji SPA/EURBICA
– atelier na temat Kodu deontologicznego archiwów
– okrągły stół na temat zarządzania budżetem w trudnych finansowo momentach i strategię komunikowania sie na łonie organizacji
– okrągły stół na temat polityki rządów państw i archiwów
– studium przypadku o fuzji stowarzyszenia archiwistów i records management
– sesje na temat innych aktualnych projektów SAP np. archiwa solidarne, Podręcznik SPA i inne.

 

Ostatnia cześć Biuletyny przynosi nowości z działalności stowarzyszonych członków SPA. Brak w nich informacji z działalności polskich stowarzyszeń.

Na podstawie AAF, Biuletyn SPA (pdf);
Didier Grange, History of SPA
Deklaracja uniwersalna o archiwach (deklaracja z Oslo)

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań