ROSJA: państwowy program „Wychowanie patriotyczne obywateli Federacji Rosyjskiej na lata 2011-2015”

Program „Wychowanie patriotyczne obywateli Federacji Rosyjskiej na lata 2011-2015” jest kontynuacją państwowych programów „Edukacja patriotyczna obywateli Federacji Rosyjskiej” na lata 2001-2005 oraz na lata 2006-2010, mających na celu kształtowanie procesu wychowania patriotycznego i rozwoju patriotycznej świadomości obywateli rosyjskich jako moralnej podstawy ich przyszłej aktywnej postawy życiowej oraz jednego z czynników jedności narodowej.
Głównymi wykonawcami programu są: Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Sportu, Turystyki i Polityki Młodzieżowej Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, a także Rosyjskie Państwowe Wojskowe Centrum Historyczno-Kulturalne przy Rządzie Federacji Rosyjskiej.

Rozwój i poprawa systemu wychowania patriotycznego obywateli ma być osiągnięty poprzez działania prawne, organizacyjne, naukowo-badawcze i informacyjne, ogólnopaństwowe i ponadregionalne, wsparte odpowiednio wysokimi środkami finansowymi m.in. z budżetu państwa, a zwłaszcza poprzez:
– wzmocnienie roli państwowych i publicznych struktur w kształtowaniu wysokiej świadomości patriotycznej obywateli Federacji Rosyjskiej;
– doskonalenie prawnego, metodycznego i informacyjnego wsparcia systemu edukacji patriotycznej obywateli;
– kształtowanie wśród młodych ludzi pozytywnych postaw wobec służby wojskowej,
– wprowadzenie do pracy organizatorów i ekspertów edukacji patriotycznej nowoczesnych form, metod i środków pracy edukacyjnej,
– zwiększenie profesjonalizmu organizatorów i specjalistów od edukacji patriotycznej,
– rozwój materialno-technicznej bazy edukacji patriotycznej.
Budżet Programu w latach 2011-2015 wyniesie 777,2 mln rubli (ok. 7,8 mln zł), w tym 596, 5 mln rubli z budżetu federalnego i 180.45 mln rubli ze środków pozabudżetowych – organizacji kulturalnych, sportowych i innych uczestniczących w edukacji patriotycznej, a także z tytułu darowizn, mecenatu i sponsoringu osób prawnych i fizycznych.
Efektem końcowym realizacji programów ma być wzrost patriotyzmu w kraju, wzrost społecznej aktywności obywateli, zwłaszcza dzieci i młodzieży i ich wkładu w rozwój głównych sfer życia i działalności państwa i społeczeństwa, przezwyciężenie ekstremizmów społecznych i innych negatywnych zjawisk, ożywienie duchowości, stabilność społeczno-gospodarcza i polityczna oraz wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego.
Dokładnie określono rolę i zadania poszczególnych urzędów, instytucji itd. w realizacji wieloletniego programu wychowania patriotycznego. Oczywistym jest udział w nim takiej instytucji, jak federalne archiwa państwowe, które wezmą udział w m.in. przygotowywaniu audycji radiowych i telewizyjnych nt. „O miastach wojennej sławy Rosji” (oczekiwany rezultat realizacji przedsięwzięcia: ”kształtowanie u obywateli Federacji Rosyjskiej poczucia dumy ze swego kraju, za swój naród i jego historię”; przygotowaniu – na bazie materiałów archiwalnych radiowych i telewizyjnych – portalu internetowego „Bohaterska historia Rosji w programach państwowego zasobu telewizyjnego i radiowego” (w celu „zapoznania szerokich rzesz społeczeństwa z historycznymi materiałami archiwalnymi”), bieżące utrzymywanie i uzupełnianie na stronie internetowej „Архивы России” informacji na podstronie „Zwycięstwo” (cel: „ochrona pamięci o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej lat 1941–1945”, wydanie listów i rysunków dziecięcych z okresu wojny 1941-1945 (cel: „poszerzenie bazy faktograficznej dla organizacji wychowania patriotycznego i formowanie należytego stosunku do historii Rosji”), opracowanie 6-tomowego wydawnictwa źródłowego „Historia powstania i rozwoju kompleksu obronno-przemysłowego Rosji i ZSRR 1900-1963”.

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»
Мероприятия по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»

oprac. E. Łaborewicz
AP Legnica