CZECHY. Informator o źródłach do dziejów więziennictwa

Służba Więzienna Republiki Czeskiej, poprzez swój Zakład Dokumentacji i Historii Służby Więziennej Czech, od 2003 r. wydaje interesujący periodyk historyczny pt. „Historická penologie”, w ramach którego ukazał się właśnie informator archiwalny pt. „Přehled archiválií k dějinám vězeňství po roce 1850. I – Státní okresní archivy v Čechach” (Przegląd materiałów archiwalnych do dziejów więziennictwa po 1850 r. I – Powiatowe archiwa państwowe w Czechach). Publikacja ta dostępna jest w formie elektronicznej i można ją w całości i bezpłatnie ściągnąć ze strony internetowej.

periodyk

 

 

Jak zaznaczają autorzy we wstępie, do zebrania tych informacji skłoniło ich bardzo duże zainteresowanie badaczy dziejami czeskiej penalizacji, którzy w ostatnich dwudziestu latach opublikowali kilka ważnych prac z tej dziedziny. Powstało też sporo prac magisterskich i licencjackich. Jednak większość tych opracowań dotyka okresu komunistycznego, koncentrując się na funkcjonowaniu systemu represji oraz losów samych więźniów politycznych. Obecnie coraz więcej badaczy zajmuje się życiem codziennym w więzieniach – i to nie tylko osadzonych, ale również i służby penitencjarnej. Większość z nich bazuje jednak na dokumentacji organów centralnych. Między innym z tego powodu zdecydowano się opracować informator o aktach dotyczących więziennictwa, a znajdujących się w zbiorach archiwów powiatowych. Są, więc to akta aresztów sądów powiatowych, więzień administracyjnych i organów przymusu oraz obozów pracy i obozów zbiorczych.
Zebrane w Informatorze dane ułożone zostały według archiwów przechowujących akta, w ramach których wymieniono w porządku alfabetycznym zespoły archiwalne, a następnie w układzie rzeczowo-chronologicznym poszczególne teczki aktowe, z ich tytułami, datami skrajnymi i sygnaturami, zgodnymi z posiadanymi przez archiwa środkami ewidencyjnymi.

 

Poblikacja: Historická penologie

Więcej w języku czeskim:
Institut vzdělávání VS ČR

Vězeňská služba České republiky

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra