CZECHY: Sympozjum na temat międzywojennych stosunków Czechów i Niemców

Morawskie Archiwum Krajowe w Brnie (Moravský zemský archiv v Brně) jest jednym z inicjatorów, współorganizatorów oraz gospodarzy bardzo interesującego kolokwium naukowego, nad bardzo ważnym dla dziejów naszych południowych sąsiadów zagadnieniem, mającym decydujący wpływ na ostateczny upadek przedwojennej Czechosłowacji, a mianowicie mniejszości niemieckiej i jej separatystycznych dążeń z okresu hitlerowskiego. Okazja do podjęcia tematu jest zbliżająca się 75 rocznica podpisania umowy monachijskiej, która w praktyce doprowadziła do całkowitego podporządkowania młodego państwa czechosłowackiego hitlerowskim Niemcom.
Interesujące to spotkanie, pod tytułem: „Czesi i Niemcy w międzywojennej Czechosłowacji”, przygotowywane jest we współpracy z Europejskim Towarzystwem Historii Prawa (The European Society for History of Law) i Zakładem Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie (Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Odbędzie się w środę, 23 październik 2013 r., w Sali Wielkiej Morawskiego Archiwum Krajowego w Brnie.
Przypomnijmy, iż w układzie monachijskim, zawartym w 1938 r. przez cztery mocarstwa europejskie, Czechosłowacja została zmuszona do ustąpienia swoich zachodnich i północnych terytoriów przygranicznych na rzecz hitlerowskich Niemiec. Było to zwieńczenie działań Partii Niemców Sudeckich Konrada Henleina i ukoronowanie wysiłków niemieckich nazistów, zmierzających do rozbicia demokratycznej Czechosłowacji, co stanowiło jeden z kamieni milowych do zdominowania Europy. Umowa monachijska jest przykładem polityki ustępstw – „appeasementu”.

Celem sympozjum jest przede wszystkim podjęcie dyskusji na temat wzajemnych kontaktów między Czechami i Niemcami w międzywojennej Czechosłowacji, a szczególnie nad kwestią statusu prawnego mniejszości niemieckiej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Organizatorzy chcą nawiązać do bardzo interesujących ustaleń sympozjum pt. „Odbicie niemieckiego narodowego socjalizmu w latach trzydziestych w Czechosłowacji oraz w krajach Europy Środkowej”, które odbyło się w lutym tego roku w Brnie, i po którym okazało się, że kwestia ta wymaga dalszych spotkań fachowych.
Uczestnikom sympozjum proponowane są następujące tematy:
– niemiecki irredentyzm w pierwszych latach Czechosłowacji;
– niemieckie partie polityczne w Czechosłowacji i ich działalności;
– stowarzyszenie niemieckie w Czechosłowacji;
– status prawny mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji;
– Niemcy w armii czechosłowackiej;
– jak Czechosłowacja radziła sobie z nadciągającym niebezpieczeństwem faszyzmu i jakie podjęto w tym zakresie środki prawne?
– jak Czechosłowacja reagowała na rosnący napływ niemieckich uchodźców i jaki posiadali oni status?
– Niemcy w Brnie (1918-1938);
– SDP i wydarzenia roku 1938;
– Układ Monachijski.
Więcej informacji na stronie „Češi a Němci v meziválečném Československu“ , a szczegółowe pytania można kierować pod adresem: info@historyoflaw.eu

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra