Czechy: Konferencja o Czechosłowacji z lat siedemdziesiątych XX w.

Czeski Instytut Studiów Totalitarnych Reżimów (Ústav pro studium totalitních režimů), czyli odpowiednik polskiego IPN wraz z Południowoczeskim Muzeum w Czeskich Budziejowicach oraz tamtejszym Powiatowym Archiwum Państwowym organizują w dniach 17-18 maja 2017 r. międzynarodową konferencję naukową pt. „Czechosłowacja w latach 1972-1977” (Československo v letech 1972–1977), która będzie się odbywać w siedzibie archiwum państwowego: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, ul. Rudolfovská 40.
W poprzednich latach w ramach tego typu konferencji tematycznych zajmowano się wcześniejszymi dziejami Czechosłowacji, a mianowicie latami 1953-1971. Po każdym z sympozjów ukazywały się również zbiory teksty wygłoszonych na nich referatów. Pierwszy z  ich, opublikowany w 2014 r., nosił tytuł „Osm let po válce: Rok 1953 v Československu” (Osiem lat po wojnie: rok 1953 w Czechosłowacji); kolejny, opublikowany w 2015 r., zatytułowano „Československo 1954–1962” (Czechosłowacja 1953-1967); następny „Przedwiośnie. Czechosłowacja 1963-1967” (Předjaří. Československo 1963–1967), wydany został w 2016 r. Zbiór referatów z ubiegłorocznej konferencji, zajmującej się dziejami Czechosłowacji w latach 1968–1971, zostanie wydany w ciągu bieżącego roku.

Ze względów praktycznych, z uwagi na dużą liczbę referatów, obrady tegorocznej konferencji będą się toczyć w czterech równoległych blokach tematycznych: „Kościół i sztuka”, „Sport i regiony”, „Sztuka, kultura i nauka”, „Polityka i regiony”. Swoje wystąpienia zapowiedzieli zarówno badacze uniwersyteccy, naukowcy z muzeów, instytutów badawczych jak i spore grono archiwistów archiwów państwowych oraz innych instytucji. Przeważają referenci z Czech oraz Słowacji, ale jedno wystąpienie przygotowane zostało przez przedstawiciela polskiego IPNu w Warszawie – Mirosława Szumiło, który będzie mówił nt. „Polsko-czechosłowackich kontaktów w latach 1972–1977.
Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji winni kontaktować się i zarejestrować pod adresem e-mail: kamila.kozichova@ustrcr.cz

Więcej: Československo v letech 1972–1977

Program (pdf)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra