CZECHY: Konferencja dotycząca partii komunistycznej

Czeski Instytut Studiów nad Totalitaryzmem (Ústav pro studium totalitních režimů), odpowiednik naszego Instytutu Pamięci Narodowej, będzie organizatorem naukowej konferencji historycznej na temat „Komunistyczna Partia Czechosłowacji w perspektywie regionalnej: struktura – elity – sprawowanie władzy” (KSČ v regionální perspektivě).
Komunistyczna Partia Czechosłowacji (Komunistická strana Československa, w skrócie KSČ) istniała w latach 1921-1992. Do 1938 r. brała udział w normalnej rywalizacji politycznej, wprowadzając swoich posłów do Parlamentu, ale nigdy nie uczestnicząc w rządach. W wyborach 1925 r. zdobyła aż 41 mandatów, będąc drugą siłą parlamentarną. Od tego momentu zaczął się w partii proces bolszewizacji i uzależnienia od Moskwy. W latach 1938-1939 (tzw. II Republika) została zdelegalizowana. W latach 1939-1941, w czasie obowiązywania pakty Hitlera ze Stalinem, nie występowała przeciw okupacji kraju przez Niemców. Dopiero po napaści wojsk hitlerowskich na ZSRR komuniści przystąpili do walki, przygotowując się jednocześnie do przejęcia władzy po wojnie oraz likwidacji demokracji w państwie. W 1945 r. stała się częścią Frontu Narodowego, mając w nim ponad 2/3 głosów, jednocześnie współrządząc państwem. Całkowitą władzę udało się przejąć komunistom dopiero w lutym 1948 r., po dokonaniu przewrotu. W latach 1948-1954 KSČ wprowadziła rządy terroru i represji wobec opozycji, umacniając swoją władzę, opartą w dużej mierze na służbach bezpieczeństwa. W latach 60. narastały w partii procesy częściowej demokratyzacji i liberalizacji, aż do „praskiej wiosny” 1968 r., która stała się przyczyną interwencji wojsk Układu Warszawskiego i przejęcia kierownictwa partii i państwa przez popieranego przez Moskwę Gustawa Husaka. Nastąpił okres tzw. „normalizacji” oraz dalszego wprowadzania standardów radzieckich. Jednak gospodarka stopniowo zwalniała, aż w 1989 r. doszło do „aksamitnej rewolucji”, w wyniku której zniesiono ustrój socjalistyczny. W 1992 r. doszło do samorozwiązania KSČ.

Organizatorzy konferencji czekają na referaty dotyczące działalności czechosłowackiej partii komunistycznej w regionach. Tematem przewodnim mają być lokalne elity, struktury partyjne i rzeczywiste sprawowanie władzy na szczeblu lokalnym. W sferze zainteresowań znajduje się również szeroko pojmowany wpływ komunistów na wszelkie instytucje i organizacje regionalne, wnoszące znaczący wkład w ustanowienie i funkcjonowanie państwowo-socjalistycznej dyktatury. Zasadnicza zakres chronologiczny konferencji obejmuje lata 1948-1989, czyli okres sprawowania przez KSČ realnej władzy w Czechosłowacji, ale mile widziane są również referaty poświęcone rozwój partii komunistycznej w latach 1921-1948.
Zgłoszenia do udziału w konferencji, waz ze streszczeniem przygotowanego wystąpienia (do 300 słów) należy przesyłać na adres e-mail marian.lozi@ustrcr.cz do 31 sierpnia 2018 roku. Pojedyncze referaty nie powinny przekroczyć podczas prezentacji 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania wyboru z otrzymanych propozycji wystąpień.
Konferencja odbędzie się 29 listopada 2018 r. w Pradze w budynku Hadovka Office Park, ul. Evropská 2590/33c.

Więcej: Konference KSČ v regionální perspektivě, 29. listopadu, Praha

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra