MRA: Zagubieni w chmurze – sympozjum UNESCO – PERSIST

Stolica Australii Canberra gościła 3 października 2018 r. międzynarodowe sympozjum poświęcone, rozwijanemu od 2013 r., pod patronatem UNESCO, programowi Persist (Platform to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally / Platforma zwiększania stabilności społeczeństwa informacyjnego w sposób transglobalny). Jest to rodzaj przewodnika służący doborowi cyfrowego dorobku ludzkości do wieczystego przechowywania oraz organizację zabezpieczenia, przechowywania i udostępniania dawnego oprogramowania. Wersję roboczą opracowanych przez IFLA wytycznych dotyczących zawartości oprogramowania zaprezentowano w 2015 r. na dorocznej konferencji MRA w Reykjaviku. O projekcie dyskutowała MRA przy okazji kongresu w Seulu w Korei w 2016 r. i w trakcie tegorocznej konferencji archiwów w Jaunde w Kamerunie. Istotą projektu jest założenie, że naturą dziedzictwa cyfrowego jest cecha szybkiego starzenia się technologii, co skutkuje ryzykiem utraty do niego dostępu. Istnieje, zatem konieczność opracowania strategii niezbędnych do identyfikacji tej części cyfrowego dziedzictwa, które ma wartość historyczną tak, jak ma to miejsce w przypadku informacji w formie tradycyjnej lub cyfrowej.

Program jest pilotowany przez UNESCO i w chwili obecnej jego prace odbywają się w trzech komitetach:
– politycznym, koordynowanym przez UNESCO – obejmującym debatę polityczną mającą na celu uwrażliwienie społeczeństw na omawiane zagadnienia i dotarcie z nimi do świadomości globalnej,
–  technologicznym, koordynowanym przez MRA – sprawdzającym strategie przechowywania i gromadzącym dawne oprogramowanie,
– zawartości, koordynowanym przez IFLA – którego zadaniem jest opracowanie wytycznych doboru treści cyfrowych przeznaczonych do wieczystego przechowywania i instytucjach ochrony pamięci.

MRA apeluje do archiwistów o udział w pracach nad tym i innymi projektami poprzez aktywność w jednej w dwóch grup eksperckich: do ewaluacji archiwaliów i do dokumentu elektronicznego.
Sympozjum w Canberrze składało się z dwóch paneli:
1.    Jakie są wyzwania związane z zachowywaniem dokumentalnego dziedzictwa cyfrowego?
2.    Pamięć, edukacja i dziedzictwo – Jakie są zagrożenia, implikacje i możliwości?

Interesujący rejestr wystąpień udostępniony został na stronie MRA.

UNESCO – Persist

Dostęp do programu i sesji na stronie MRA

Oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec