CZECHY: Międzynarodowa konferencja historyczna nt. „Zwierzęta w mieście”

Archiwum stołecznego Miasta Pragi (Archivu hl. města Prahy) przygotowuje już 40. Międzynarodową Konferencję naukową, której tegoroczny temat będzie brzmieć: „Zwierzęta w mieście”. Odbędzie się ona w dniach 5 i 6 października 2021 r. w Pradze, w budynku Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Národní 3, Praga 1. Współorganizatorami konferencji będą: Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Wydział Humanistyczny Uniwersytety Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu J.E. Purkyniego w Usti nad Łabą, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Ogród Zoologiczny w Pradze.
Zwierzęta były integralną częścią życia aglomeracji miejskich co najmniej do połowy XX wieku. Z funkcjonalnego punktu widzenia zwierzęta były potrzebne jako siła pociągowa, ale były również przeznaczane do spożycia oraz do jako dostarczyciele kości, skór, kopyt itp., niezbędnych w ówczesnej gospodarce. Jednocześnie część z nich służyła właścicielom jako zwierzęta domowe dla zabawy i przyjemności. W mieście była duża liczba koni pociągowych i wierzchowych, duża ilość bydła, kóz, owiec, świń, ale także liczny drób, psy, koty, a także zwierzęta niepożądane, takie jak gryzonie i szeroka gama owadów.
Celem konferencji jest nakreślenie problemu współistnienia zwierząt i ludzi w miastach. Jak to współistnienie odzwierciedlało się w życiu codziennym mieszkańców, jak obecność zwierząt wpłynęła na wygląd kamienic, ale także jak znalazło odzwierciedlenie w koncepcjach urbanistycznych poszczególnych dzielnic, czy kwartałów miejskich. Równie ważne są ich konflikty na linii zwierzę – człowiek, choroby odzwierzęce oraz inne zagrożenia i szkody, jakie niósł ze sobą element zwierzęcy w miastach. Organizatorzy chcą uchwycić możliwości badań egzystencji zwierząt w miastach i ich roli w oparciu o różnego rodzaju źródła (od materiału archeologicznego i dyplomatycznego, kronik, korespondencji, przepisów, akt sądowych, sprawozdań, przepisów weterynaryjnych, planów, materiałów ikonograficznych, do licznych i różnorodnych źródeł czasów współczesnych). Mają nadzieję na ukazanie poszczególnych problemów w oparciu o konkretne przykłady, z uwzględnieniem spojrzenia interdyscyplinarnego.

Tego typu międzynarodowe konferencje naukowe, poświęcone historii czeskiej stolicy, organizuje co roku – w drugim tygodniu października – Archiwum stołecznego Miasta Pragi (Archivu hl. města Prahy). Od 1998 roku stałym współorganizatorem tych spotkań jest Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Poszczególne tematy są zawsze opracowywane z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego. Przy konkretnych tematach zapraszane są do współpracy wyspecjalizowane w danej dziedzinie badawcze instytucje krajowe i zagranicznymi (uczelnie i instytuty naukowe, archiwa, muzea i biblioteki). Posiedzenia konferencyjne prowadzone są zazwyczaj w kilku językach (czeski, niemiecki, polski itp.), z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego. Mile widziane są referaty studentów studiów magisterskich i licencjackich.
Zamiarem organizatorów zawsze jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na aktualne tematy badań dotyczących historii miast na poziomie międzynarodowym, w taki sposób, jak znajdują one odzwierciedlenie w badaniach europejskich, z drugiej strony w oparciu o potrzeby badań krajowych, zwłaszcza odnoszących się do tematów praskich. Niewątpliwym pozytywem naszych wydarzeń jest możliwość nawiązania osobistych kontaktów z krajowymi i zagranicznymi kolegami z różnych specjalistycznych zakładów naukowych. Wybrane referaty z konferencji są regularnie drukowane na łamach wydawnictwa „Documenta Pragensia” (czasopismo recenzowane non-impact).
Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem proszone są o przesłanie tytułu i streszczenia swego wystąpienia wraz z imieniem i nazwiskiem, tytułem naukowym oraz reprezentowaną przez nich instytucją najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021 r. Informacje te należy przesłać na adres : PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.; Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4, Czechy, tel. 236 004 020; e-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu Czas każdego wystąpienia nie powinien przekroczyć 15-20 minut. Językami konferencyjnymi będą: czeski, niemiecki (tłumaczenie symultaniczne) lub angielski. Publikacja artykułów w monotematycznym wydawnictwie w ramach serii „Documenta Pragensia” (patrz: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=52&wstyle=0&page=%27%27), maksymalnie 25 standardowych stron). Przewidziana jest opłata konferencyjna, o której organizatorzy powiadomią później.

Więcej: Zvířata ve městě

Call for Papers: konference “Zvířata ve městě”, 5.-6. října 2021, Praha

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze