MRA: Konferencja wirtualna wspierajaca dziedzictwo kultury niematerialnej

Kanadyjski Doradczy ds. Pamięci Świata (Le Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde (CCMdM) organizuje we wtorek 19 wrzesnia 2023 r. wirtualne seminarium na platformie Zoom pt.: „Tkanie powiązań i tworzenie sojuszy: Wzmacnianie powiązań między archiwami a niematerialnym dziedzictwem kulturowym” (Tisser des liens et forger des alliances : Renforcer les croisements entre les archives et le patrimoine culturel immatériel). Celem przedsięwzięcia jest postawienie pytań oraz rozwiązań teoretycznych i praktycznych związanych z aktami dotyczącymi kreacji, przechowywania i wykorzystywania niematerialnej spuścizny kulturowej. (PCI – patrimoine culturel immatériel).

Przypomnijmy definicję francuskiego Ministerstwa Kultury, które określiło ja jako „praktyki i wiedza, które wszyscy wspólnie dziedziczą, wspólnie starają się wcielać w życie i wspólnie odtwarzać.” Są to zatem „wypowiedzi ustne i tradycje, praktyki społeczne, rytuały, wydarzenia świąteczne, wiedza i praktyki związane ze sztukami performatywnymi, rzemiosłem lub wiedzą związaną z naturą i wszechświatem.” Warunkiem ochrony tego typu dziedzictwa jest zaangażowanie osób lub grup w te niematerialne praktyki. Szerzej na ten temat w materiałach UNESCO Patrimoine culturel immatériel . Sympozjum wspiera Kanadyjska Komisja do spraw UNESCO, Heritage Saskatchewan i Western University, a wsparcia finansowego udziela Komisja Programowa Międzynarodowej Rady Archiwów ( la Commission du Programme du Conseil International des Archives).
Tradycyjna praktyka archiwalna przez stulecia skupiała się na gromadzeniu i zabezpieczaniu źródeł dokumentalnych materialnych. Obecnie technologia cyfrowa (także analogowa) stworzyła możliwość gromadzenia świadectw także niematerialnego dziedzictwa. Fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe itp. dotyczące interesującego nas obszaru objęte są ochroną archiwalną. Utrwalają one przejawy niematerialnej kultury, która sama w sobie (tańce, pieśni, zwyczaje i tradycje) nie jest utrwalana w czasie i przestrzeni i wymyka się działaniom konserwatorskim.
Seminarium stawia kilka pytań przed uczestnikami: W jaki sposób archiwiści, którzy przechowują świadectwa materialne mogą chronić coś niematerialnego? Co zyskają lub stracą „twórcy i właściciele kultury niematerialnej”  gdy źródła ich zwyczajów i kultury zostaną zamrożone na jakiś nośnikach?
Sympozjum jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Sympozjum będzie prowadzone online z Ottawy w Kanadzie i wedle czasu środkowoeuropejskiego zacznie się o godz. 14:40, a zakończy o 23:00.
Zapisać się można na dole strony źródłowej:Projets PCOM 2023 / SYMPOSIUM PCI-ARCHIVES

Więcej:
UNESCO Patrimoine culturel immatériel
Ministère de la Culture

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O. Bolesławiec