Rafał Jaworski, Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły

Artykuł Rafała Jaworskiego wprowadza na w krąg rozważań związanych z interpretacją ikonografii pieczęci. Jest on istotny, gdyż dotyczy sposobów odczytwania symboliki wyobrażenia napieczętnego współczesnych funkcjonowaniu opisywanej pieczęci. Poniższy tekst ukazał się pierwotnie w publikacji Monarchia w średniowieczu – podstawy ideowe, władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, pod red. J. Pysiaka i in., wyd. Societas Vistulana, Warszawa – Kraków 2002, s. 321-333.

tekst  (PDF)

oprac.Marcin Hlebionek