NIEMCY: Archiwa w Niemieckiej Bibliotece Cyfrowej

Portale internetowe udostępniające dobra kultury narodowej są w Niemczech stałym elementem upowszechnia wiedzy  w ramach realizacji idei szerokiego dostępu społecznego  do zasobów instytucji życia publicznego. Niemieckie archiwa są również aktywnymi uczestnikami wielu europejskich portali udostępniających zasoby szeroko rozumianych dóbr kultury o charakterze ogólnym jak  Europena,  Archives Portal Europe, Apenet  oraz tematycznych, takich jak  np.  Monasterium, Bersnstein, Arche.  Cały też czas powstają nowe ciekawe inicjatywy. W trakcie realizacji znajduje się projekt zainicjowany  w 2010 r. przez  instytucje kultury i nauki posiadające duże doświadczenie w dziedzinie digitalizacji zasobów, mający na celu stworzenia Niemieckiej Biblioteki Cyfrowej  (Deutsche Digitale Bibliothek DDB) Uczestnikami projektu jest 13 instytucji działających w ramach „sieci współpracy” Kompetenznetzwerk, w tym 2 archiwa:  Bundesarchiv i  Landesarchiv Baden–Württemberg, a ponadto: Bayerische Staatsbibliothek, Bibliotheksservicezentrum Baden–Württemberg, Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, , Deutsche Filminstitut, Deutsche Nationalbibliothek,, Max–Planck–Institut für Wissenschaftsgeschichte, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Sächsische Landesbibliothek – Staats– und Universitätsbibliothek Dresden, Stiftung Historische Museen Hamburg, Kulturamt der Stadt Düsseldorf i Stiftung Preußischer Kulturbesitsa. DDB będzie prezentować zasoby bibliotek, muzeów, archiwów wraz z inwentarzami archiwalnymi, instytucji naukowych, opieki nad zabytkami a także zbiory audiowizualne.

Część archiwalna portalu wydzielona została  w oddzielnym projekcie Archivportal-D, który realizować będą wyspecjalizowane w dziedzinie digitalizacji archiwa i instytucje powiązane: Landesarchiv Baden-Württemberg, Archivschule Marburg, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Sächsische Staatsarchiv i Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur. Projekt finansowany będzie  przez Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), instytucję od lat zaangażowaną w wspieranie upowszechniania zasobów archiwalnych. Projekt zainaugurowany zostanie  01.10. tego roku i  ma zostać zakończony w ciągu dwóch lat. Uzupełnianie się obu projektów pozwala na uzyskanie efektu synergicznego np. poprzez wspólne użytkowanie  infrastruktury DDB w  procesie łączenia danych i treści. Fachinformationszentrum Karlsruhe jako operator, Landesarchiv Baden–Württemberg jako członek Kompetenznetzwerk są gwarancją zrównoważonego współdziałania z DDB.
Do prezentacji  pomocy archiwalnych stosowany będzie  EAD (Encoded Archival Description), który jest standardem (amerykańskim) zapisu informacji o zasobach archiwalnych, ułatwiających przede wszystkim retrokonwersję dawnych pomocy archiwalnych na formę elektroniczną. Jest on też zgodny z ISAD (G), określa bowiem jego strukturę prezentacji w Internecie. Standard był przedmiotem opracowania zespołu naukowego (Arbeitsgruppe) EAD (DDB)  w Landesarchivs Baden-Württemberg pod kątem wykorzystania go do budowy portalu-http://www.landesarchiv-bw.de/ead.               
O tym, że prezentacja zasobu archiwalnego w „netcie” jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed archiwami w społeczeństwie informacyjnym, nikogo już nie trzeba przekonywać. Należy mieć również świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, i że w zasadzie jesteśmy na początku tej drogi.

Na podstawie:
Deutsche Digitale Bibliothek
Landesarchiv Baden- Würtemberg

oprac. Jolanta  Leśniewska
AP Płock Oddział Kutno