POLSKA: Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej

Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej
W dniach 20-21 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie zorganizowano międzynarodową konferencję „Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej”. Warto zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty tego wydarzenia. Z jednej strony jest to kontynuacja działań zgodnych z międzynarodowymi standardami także w polskich bibliotekach, co jest koniecznym warunkiem funkcjonowania w globalnym systemie informacji. Z drugiej strony ważna była prezentacja założeń projektu zmiany narzędzia opracowania bibliograficznego wprowadzanego przez Bibliotekę Narodową. Archiwa państwowe, w których trwają prace nad implementacją w metodyce standardów Międzynarodowej Rady Archiwów oraz opracowaniem nowej instrukcji indeksowania, mogą korzystać z propozycji Biblioteki Narodowej w zakresie zmian, tzn. uproszczenia słownictwa, granulacji danych oraz stosowania sformułowań używanych w języku mówionym, m.in. rezygnacji z inwersji w hasłach indeksowych oraz skrótów terminów typowych.

Konferencję otworzył referat, w którym Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, podsumował sytuację bibliotek w Polsce oraz wskazał na potrzebę zmian w zakresie prezentacji zbiorów bibliotek za pośrednictwem Internetu. Kolejne dwa wystąpienia – gości zagranicznych – poświęcono nowym rozwiązaniom w zakresie zarządzania danymi bibliotecznymi w sieci oraz prezentacji projektu Francuskiej Biblioteki Narodowej: data.bnf.fr. W następnych referatach przybliżono zasady katalogowania w oparciu o encje, implementację modelu FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records – Wymagania funkcjonalne dla rekordów bibliograficznych) oraz standardu RDA (Resource Description and Access – Zasoby: opis i dostęp) i w konsekwencji zmiany w formacie MARC21. Na zakończenie pierwszego dnia zaprezentowano założenia – proponowanego przez Bibliotekę Narodową – opracowania deskryptorowego oraz ewentualne następstwa przekształcania istniejących opisów przedmiotowych dla poprawności wyszukiwania w katalogach.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja przedstawiciela amerykańskiej firmy informatycznej, Innovative Interfaces Inc, tworzącej oprogramowanie dla bibliotek. Następnie w bloku wystąpień szczegółowo przedstawiono przykłady katalogowania różnych rodzajów dokumentów: książek, artykułów z czasopism, map, druków ulotnych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz zbiorów ikonograficznych i muzycznych z wykorzystaniem deskryptorów i w zestawieniu z opisem sporządzonym w jhp BN. Kolejne referaty poświęcone były Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Konferencję zakończyły prezentacja polskiej wersji międzynarodowego standardu rynku wydawniczego Thema oraz elektronicznego serwisu nadawania i zarządzania ISBN – e-ISBN, który będzie wykorzystywał standard Thema. Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników, którzy wyrażali wątpliwości i obawy wobec przedstawionej koncepcji opracowania deskryptorowego.
W maju i czerwcu w siedzibie Biblioteki Narodowej zorganizowany zostanie cykl spotkań szczegółowo prezentujących Deskryptory Biblioteki Narodowej.

Wiecej:
Materiały konferencyjne: „Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej”

Agnieszka Makówka, Anna Laszuk
NDAP