MRA: Deklaracja z Meksyku 2017

Doroczna Konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów zakończyła się przyjęciem 29 listopada 2017 r. deklaracji „siedmiu zobowiązań” (la declaración de siete compromisos).
Poniżej prezentujemy jej roboczy przekład na język polski.


Deklaracja z Meksyku,
podjęta przez Międzynarodową Rade Archiwów na dorocznej konferencji ALA* – ICA, Meksyk, listopad 2017

Preambuła

W czasie XX kongresu archiwów, który odbył się w Seulu w Korei Południowej, w grudniu 2016 r., MRA wytworzyła „komunikat z Seulu”, który opisał działania, jakie MRA powinna byłaby prowadzić w trakcie następnych czterech lat. Zaangażowały one MRA w aktywność na następujących polach:
– rozpoznanie dokumentów archiwalnych jako źródeł unikatowej i niezastąpionej formacji
– promowanie polityki przechowywania dokumentów cyfrowych, przez co należy rozumieć trwałe przechowywanie i dostępność do cyfrowej spuścizny ludzkości
– trwałe finansowanie i rozwój zasobów ludzkich
– wsparcie strategicznych inicjatyw organizacji międzynarodowych takich jak UNESCO, ONZ, Przymierze na Rzecz Otwartego Rządu (Open Gouvernment Partnership)
– wzmocnienie współpracy międzynarodowej

Na zakończenie rocznej konferencji ALA – ICA w Meksyku, w listopadzie 2017 r., potwierdzamy nasze trwałe zaangażowanie w powyższe działania. Tak jak uczyniliśmy to w Seulu w 2016, uznajemy szybki rozwój technologii i silną konieczność popracowania przez naszą wspólnotę polityki i systemów kontroli, które sprostają wymaganiom społeczeństwa informacyjnego. Zaangażujemy się we wsparcie rozwoju polityk publicznych, które faworyzowałyby w sposób adekwatny i odpowiedzialny trwałą dyspozycyjność dostępu do archiwów publicznych z korzyścią dla społeczeństwa.
Temat konferencji – „Archiwa, obywatelskość i interkulturowość- spowodował istotną wymianę i refleksje na temat wyzwań, z którymi konfrontują się rządy, podmioty gospodarcze i społeczeństwo obywatelskie. Coraz bardziej widzimy, że zarządzanie archiwami jako źródłami pamięci, jako dowodami i jako spuścizną dokumentlną ma głęboki wpływ na prawa człowieka, dostęp do informacji, ochronę danych osobowych i branż twórczych.

Deklaracja
Potwierdzając nasze zaangażowanie w sprawy sformułowane w „Komunikacie z Seulu” MRA;
Rozumiejąc rolę i odpowiedzialność archiwów w zarządzaniu informacją dla dobra publicznego;
Biorąc pod uwagę główne współczesne tendencje w polityce informacji i dokumentacji;
Będąc świadomą korzyści, jaki daje stały dostęp do informacji dla społeczeństwa;
Angażujemy się w:

1.    Wyrażeniu naszego zaniepokojenia, z pomocą wszelkich odpowiednich środków, wobec ogólnej koncepcji „prawa do zapomnienia”, odnoszącej się do wymiarów terytorialnych. O ile osoby powinny mieć prawo do ochrony swojego życia prywatnego, to rządy i przedsiębiorstwa są zobowiązane do sprawozdawczości, a obywatele maja prawo do dostępu do informacji objętych legalnym interesem publicznym. Żadne społeczeństwo nie może zapominać swoich obywateli lub swoich czynów i żaden podmiot odpowiedzialny nie może nakazać kasacji jakiegokolwiek ze swoich własnych działań, aby nie mieć sprawozdania z podjętych środków. To ryzyko niosłoby następujące konsekwencje: zapomnienie przeszłości oznacza zaprzeczenie przeszłości; zaprzeczenie przeszłości oznacza bezkarność, wymazywanie teraźniejszości i zakłócanie konstrukcji przyszłości.

2.    Działać dla zachowania cyfrowej spuścizny dokumentalnej ludzkości. Musimy się zaangażować, wspierać, szybko przyjmować nowe technologie z powodu korzyści, które ze sobą niosą; musimy także zachowywać obecną informację cyfrową, aby mogła być dostępna w przyszłości. Nie możemy dopuścić do tego, aby technologie stały się przestarzałe i nieczytelne, a w konsekwencji odmówić przyszłym pokoleniom możliwości ocenienia cyfrowej spuścizny ludzkości. W tym celu MRA angażuje się w inicjatywę „Pamięć Świata – PERSIST**” UNESCO.

3.    Interweniować, aby dokumenty publiczne znajdujące się w domenie publicznej były dostępne i osadzone w swoim kontekście. Sprzeciwiamy się cenzurze lub filtracji poprzez narzędzia i silniki wyszukiwawcze w sieci, które uniemożliwiałyby wgląd w legalną dokumentację publiczną.

4.    Przypominamy, że archiwa są intelektualnym nasieniem które promuje interakcje pomiędzy kulturami i komunikację pomiędzy ludzkimi grupami o różnych zwyczajach  i różnej identyfikacji; potwierdzamy także kierunek który uniemożliwia jednej grupie kulturowej dominować nad inną, preferujemy równość, godność, harmonijną koegzystencję oparte o szacunek dla różnorodności przy jednoczesnym uniknięciu wszelkich form wykorzystania.

5.    Zachęcamy rządy i najważniejszych decydentów do określania norm prawnych i wdrażania ich w obszarze prawa autorskiego, a węziej w obszarze działania archiwów w poszczególnych krajach, co powoli wzmocnić ich wzajemne związki dla stanowienia prawa o dostępie do informacji.

6.     Zachęcamy do współpracy międzynarodowej pomiędzy krajami, instytucjami bezpieczeństwa państwowego, Interpolu, instytucji archiwalnych i organizacji międzynarodowych celem prewencji i przeciwdziałaniu przemytowi spuścizny archiwalnej. Sukces tej operacji będzie zagwarantowany tylko wtedy, jeżeli rządy będą wrażliwe na wartość spuścizny archiwalnej i będą ją chronić poprzez działania prawne, które nie sankcjonują nielegalnych praktyk. Zachęcamy do tworzenia sieci narodowych i ponadnarodowych celem prewencji w walce przeciwko przemytowi.

7.    Wspieramy opracowanie przez organizacje międzynarodowe procedur aby uniemożliwiać straty spuścizny kulturalnej spowodowane katastrofami naturalnymi lub konfliktami zbrojnymi.


*ALA – Asociación Latinoamericana de Archivos
** PERSIST UNESCO patrz: „Archiwa: Dowody, bezpieczeństwo i prawa obywatelskie” Konferencja w Reykjaviku

Więcej: Con la declaración de siete compromisos, concluye en México la Conferencia del Consejo Internacional de Archivos

ICA: Déclaration de Mexico

Opracował i tłumaczył
Adam Baniecki
AP Wrocłw O/Bolesławiec