CZECHY: 35 Sympozjum Mikulowskie

Zacne i zasłużone instytucje naukowe i kulturalne Wschodnich Czech, z Morawskim Archiwum Krajowym w Brnie na czele, organizują już po raz 35. konferencję naukową z cyklu „Mikulovskie Sympozjum” (Mikulovské sympozjum). Tym razem planowane spotkanie odbędzie się w dniach 7-8 października 2020 r. tradycyjnie w barokowym pałacu/zamku w Mikulowie, a tematem obrad będzie „Kobieta w dziejach Moraw”.
Wśród ważnych postaci przeszłości jest wiele niezwykłych kobiet, które na stałe wpisały się w historię. Nie każdej poświęcono odpowiednią uwagę historyków czy badaczy, a dziś ich nazwiska znane są często jedynie wąskiemu kręgowi ekspertów. Jednak historia nie zawsze miała bezpośredni wpływ na kobiety. Wiele żon, matek, córek i dziewcząt stało za wielkimi czynami mężczyzn, czy to w polityce, nauce czy wojnie. Wraz z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego po połowie XIX wieku uświadomiono sobie również znaczenie kobiecej części społeczeństwa, wciąż pozostającej w cieniu mężczyzn. Na całym świecie zaczęły powstawać stowarzyszenia i ruchy kobiece dążące do zrównywania statusu kobiet, a znaczącym sukcesem tych wysiłków było wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego, które objęło również kobiety.

W tym roku (2020) mija stulecie pierwszych wyborów parlamentarnych w niepodległym państwie czechosłowackim, które odbyły się 18 kwietnia 1920 r. Były to nie tylko pierwsze wybory w Czechosłowacji, ale także pierwsze wybory w tymże kraju i jedne z pierwszych na świecie, w których po raz pierwszy pozwolono uczestniczyć kobietom, w którym mogły wybierać. Organizatorzy Mikulowskiego Sympozjum, a są nimi: Morawskie Archiwum Krajowe w Brnie (Moravský zemský archiv v Brně), Powiatowe Archiwum Państwowe w Brzecławiu z siedzibą w Mikulovie (Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově) we współpracy z Towarzystwem Muzealnym i Krajoznawczym w Brnie (Muzejní a vlastivědnou společností v Brně) oraz Regionalnym Muzeum w Mikulovie (Regionálním muzeem v Mikulově), postanowili upamiętnić tamte wydarzenia, dziś już nieco zapomniane, koncentrując się na roli kobiet w historii Moraw. Chcą, aby uczestnicy spotkania zastanowili się nad drogą, jaką kobiety musiały podążać, aby być równymi. W ciągu dwóch dni obrad zostaną zaprezentowane referaty poświęcone konkretnym osobistościom, stowarzyszeniom kobiet, organizacjom lub ich różnym działaniom, z uwzględnieniem kontekstu czasu.
Sympozjum rozpocznie się w środę 7 października 2020 r. o godzinie 9:00, za zakończy po południu dnia następnego, czyli w czwartek 8 października. Dla każdego referatu przewidziano 15 minut. Za to ich objętość w wersji drukowanej nie powinny proponuje się maksymalnie 20-25 stron (łącznie z przypisami i streszczeniem). Zbiór materiałów pokonferencyjnych planuje się wydać w 2021 roku. Teksty do druku można będzie składać w trakcie sympozjum, a także nadsyłać po jego zakończeniu, lecz nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Językami konferencyjnymi będą czeski i słowacki.
W czasie trwania Sympozjum, w środę 7 października 2020 r., w sali Gajdoš na zamku, dla uczestników zostanie zorganizowany wieczór towarzyski.
Opłatę za uczestnictwo w wysokości 400 CZK zostanie przeznaczona na zabezpieczenie techniczne Sympozjum i nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników. Opłatę konferencyjna należy wnieść na konto: Moravského zemského archivu v Brně nr: 19-20034881/0710. Zainteresowani udziałem w Sympozjum winni wypełnić odpowiedni wniosek, w zależności od tego, czy mają referat, czy też nie (dostępne na stronach informujących o sympozjum) i przesłać go najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. na adres archiwum Mikulovie (lub na imienny adres dyrektora tej placówki: Miroslav Swoboda, Pavlovská 2, 692 24 Mikulov, svoboda@mza.cz) w formie drukowanej lub najlepiej w elektronicznie.

Więcej: XXXV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław O/Jelenia Góra