BELGIA: Projekt Temas – Tezaurus wczesnonowożytnych źródeł archiwalnych

Archiwa Państwowe Belgii (Archives de l’État en Belgique) opracowały i udostępniły na zasadach danych otwartych niezwykle interesujący projekt o nazwie Temas „Tezaurus źródeł archiwów nowożytnych” (Temas: thésaurus des sources d’archives modernes). Pomysł belgijskich archiwistów wziął się ze spostrzeżenia, że dla wielu użytkowników archiwów liczne terminy, występujące w inwentarzach archiwalnych i źródłach archiwalnych okresu wczesnonowożytnego, określonego periodem 1482 – 1795, mogą być niejasne lub niewłaściwie rozumiane (np.: wokanda, rejestr sentencji, acta universitatis, acta capituli itp.).

Sporządzona baza danych terminów, występujących w zasobie archiwalnym lub jego opisie, obejmuje obecnie dwujęzyczne (francuskie i holenderskie) definicje i quasi synonimy 450 typów dokumentów archiwalnych. Bazę wzbogacają materiały ikonograficzne i odesłania bibliograficzne, co ma pozwolić użytkownikowi na rozpoznanie i konetekstualizację archiwaliów. W chwili obecnej zaproponowana baza danych jest narzędziem izolowanym, to znaczy niepowiązanym z innymi narzędziami informacji naukowej, ale twórcy przewidują użycie jej jako open data. Pozwoliłoby to na włączenie jej do elektronicznych inwentarzy archiwalnych, co pozwoliłoby badaczom na wyszukiwanie informacji w oparciu u terminologię bazy. Na przykład poprzez słowo „Matricule”- (Matrykuła) zdefiniowanym w słowniku jako rejestr w którym są wpisani (często w porządku numerycznym) nazwiska wszystkich osób, które wchodzą w skład jakiejś wspólnoty (wojskowej, więziennej, szkolnej  itp.). (Matricle- Registre où sont inscrits (souvent avec un numéro d’ordre) les noms de toutes les personnes qui entrent dans une collectivité (armée, prison, université, etc.)

Pojawienie się możliwości wyszukiwania informacji poprzez formę kancelaryjną może stworzyć szersze możliwości wyszukiwawcze przy np.:  poszukiwaniach genealogicznych czy własnościowych.

Wiecej:

Projet Temas : thésaurus des sources d’archives modernes

Tezaurus

oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec