Cele i działania MRA na 2004- 2006 (Ankieta), oprac. A. Baniecki

Cele i działania MRA na 2004- 2006 (Ankieta)

Priorytety członków Międzynarodowej Rady Archiwalnej (MRA)

W trakcie spotkania członków zarządzających Międzynarodową Radą Archiwalne w Abou Dhabi we wrześniu 2003r.dyskutowano na temat strategii i i ograniczeń programu MRA na 2004r.

W lipcu i sierpniu 2003r rozesłano kwestionariusz dotyczący wskazania najważniejszych celów działania na lata 2004- 2006 dla MRA. Po porzeanalizowaniu odpowiedzi wskazano osiem obszarów na których powinna skupić się aktywność rady:

1. Rozpoznanie miejsca archiwów w zarządzaniu dokumentami elektronicznymi i informatyzację. Najważniejszą sprawą jest tu uzgodnienie zderzenia nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych z archiwistyką. Dla wszystkich regionów działania MRA jest to taki sam interes. Odpowiedzi ankiety koncentrowały się na zarządzaniu i ochronie dokumentu elektronicznego. Wielu ankietowanych wskazywało na konsekwencje technologiczne informatyzacji dla pracy centrów archiwalnych, nadzieje związane z internetem i digitalizacją dla polepszenia dostępu do archiwów i ich ochrony. Sugestie dotyczące projektów w tej dziedzinie dotyczyły modeli strategicznych, norm, norm technologicznych, problemów zawodowych, modeli praktycznych, technicznych i oprogramowania.

2. Rozwój i pomoc zawodu archiwisty. Liczni członkowie kierowali do MRA pytanie o podniesienie poziomu zawodowego archiwistyki poprzez szkolenia zawodowe i praktykę archiwistyczną. Widzieliby rolę MRA jako centrum Informacji zawodowej. Ta potrzeba szczególnie mocno wyrażana była przez europejskich członków. Wielu wprost pytało o seminaria i kursy zawodowe organizowane przez MRA. Inni oczekują od MRA, bardziej szerokiej promocji zawodu archiwisty, zainicjowania przez MRA odpowiedzialnego kształcenia archiwistów. Proponuje sie aby MRA upełnomocniała programy kształcenia zawodowego lub certyfikowała zawodowych archiwistów. Wielu sugeruje aby strona internetowa MRA ewoluowała w kierunku portalu z danymi na temat praktycznych przykładów, poszukiwań zawodowych i problemów aktualnie interesujących archiwistów.

3. Ochrona i zabezpieczenie archiwów Ochrona i zabezpieczenie archiwów tradycyjnych staje się także jednym z najwyższych priorytetów i apeluje się aby zabezpieczenie nośników tradycyjnych nie zostało „zapomniane”, aby MRA dostarczała wskazówek w dziedzinach takich jak ochrona papieru, ochrona nośników audiowizualnych i innych szczególnych nośników. Wskazywana jest rola MRA w sytuacjach nagłych. Proponowane projekty muszą rozumieć regionalne programy ochrony, promować narodowe strategii ochrony, promować poszukiwania naukowe na temat ochrony i przechowywania różnych nośników i kształcenie zawodowe w kierunkach restauratorskich. Wskazana jest kooperacja z innymi organizmami zajmującymi się tą dziedziną.

4. Polepszenie funkcji, znaczenia i metod pracy MRA Polepszenie pracy samej Międzynarodowej Rady Archiwalnej wskazywano jako jeden z priorytetów przez niezbędną rewizję jej struktur, celów i metod pracy.

5. Rozwój archiwów i współpracy pomiędzy nimi. Liczni niepokoili się o sytuację archiwów w innych krajach domagając się większej wydajności współpracy międzynarodowej. Projekt „Solidarność archiwistyczna” jest cytowany jako faworyzowany środek pomocy archiwistycznej dla kolegów w innych krajach. Wskazywano na potrzebę refleksji nad sensem takich terminów jak „współpraca” i „rozwój”.

6. Sieci archiwistyczne Rola konferencji MRA, a szczególnie gałęzi regionalnych jest chroniona ponieważ pozwala na tworzenie sieci archiwistycznych tworzących wspólny internet jako środek wymiany doświadczeń pozwalający lepiej się wzajemnie zrozumieć.

7. Normy i wzorcowe praktyki Wielu respondentów wskazywało no konieczność dodania odwagi MRA do rozwoju norm i wzorcowej praktyki w dziedzinach zarządzania i ochrony dokumentów elektronicznych, wielu wskazywało na konieczność rozwoju norm międzynarodowych. Dla wielu dziedzin proponuje się przygotowanie podręczników praktycznych

8. Obrona zawodu i problemów archiwistycznych Wielu wskazuje z naciskiem na odpowiedzialność MRA jako obrońcy archiwistyki. Rozpoznaje w MRA rolę lobbysty w ważnych problemach dotyczących profesji na poziomie międzynarodowym i promocji wartości i wykorzystania archiwów w organizmach ponadrządowych, rządowych i publicznych. Zaleca się ustanowienie „międzynarodowego dnia archiwistyki”.

Wskazane osiem najczęściej wywoływanych spraw nie wyczerpuje listy problemów. Członkowie MRA będą kontynuować orady nad nimi na Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Wiedniu w sierpniu 2004r.

Na podstawie La gestion des archives électroniques et l’établissement de réseaux archivistiques, Flash, opracował Adam Baniecki